Salades

Batavia blonde
1.10 €
Batavia blonde
Le Ferme des 4 Saisons (38)
Batavia blonde pommée
1.10 €
Batavia blonde pommée
Le Ferme des 4 Saisons (38)
Batavia brune
1.10 €
Batavia brune
Le Ferme des 4 Saisons (38)
Batavia brune aux mille feuilles
1.10 €
Batavia brune aux mille feuilles
Le Ferme des 4 Saisons (38)

Feuille de chêne blonde
1.10 €
Feuille de chêne blonde
Le Ferme des 4 Saisons (38)
Laitue
1.20 €
Laitue
Le Ferme des 4 Saisons (38)
Laitue rouge aux milles feuilles
1.10 €
Laitue rouge aux milles feuilles
Le Ferme des 4 Saisons (38)
Laitue verte aux mille feuilles
1.10 €
Laitue verte aux mille feuilles
Le Ferme des 4 Saisons (38)

Lollo rosso
1.10 €
Lollo rosso
Le Ferme des 4 Saisons (38)
Mesclun d'été
2 €
Mesclun d'été
Le Ferme des 4 Saisons (38)

Reine des glaces
1.10 €
Reine des glaces
Le Ferme des 4 Saisons (38)