Salades

Batavia blonde
1.10 €
Batavia blonde
Le Ferme des 4 Saisons (38)
Batavia brune
1.10 €
Batavia brune
Le Ferme des 4 Saisons (38)
Batavia brune aux mille feuilles
1.10 €
Batavia brune aux mille feuilles
Le Ferme des 4 Saisons (38)

Feuille de chêne blonde
1.10 €
Feuille de chêne blonde
Le Ferme des 4 Saisons (38)
Feuille de chêne brune
1.10 €
Feuille de chêne brune
Le Ferme des 4 Saisons (38)
Laitue
1.20 €
Laitue
Le Ferme des 4 Saisons (38)
Lollo rosso
1.10 €
Lollo rosso
Le Ferme des 4 Saisons (38)